Menu
Cart

Gas safety

Gas Alarms
Gas safety

Jak zadbać o bezpieczeństwo gazowe w budynkach mieszkalnych?

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i podłączone do niej urządzenia gazowe. W celu uniknięcia wybuchu gazu i pożaru oraz ograniczenia strat materialnych należy postępować zgodnie w poniższymi zasadami:
 • Utrzymywać instalację gazową w dobrym stanie technicznym. Nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji
 • Gazomierz znajdujący się poza lokalem powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
 • Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości, dobrym stanie oraz eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta
 • Nie wolno używać kuchni gazowych do ogrzewania pomieszczeń
 • Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru
 • Ciecze i potrawy gotowane na kuchenkach gazowych należy kontrolować, aby nie dopuścić do zalania palników, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego wycieku gazu. Po zakończeniu gotowania należy dokładnie zakręcić kurek gazowy
 • Nie wolno dopuszczać dzieci do użytkowania urządzeń gazowych
 • Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym przynajmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
 • Zabronione jest samowolne wykonywanie przeróbek, napraw instalacji i urządzeń gazowych
 • Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu

Gaz płynny (propan-butan) w butlach

Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli o masie gazu do 11 kg każda przyłączonych do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń gazowych.

Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania butli z gazem płynnym

 • Nie przechowuj ani nie używaj butli z gazem płynnym w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu
 • Butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło np. grzejników, z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle
 • Butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie
 • Butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem
 • Należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych, dotyczy to szczególnie przewodów gumowych. Okresowo sprawdzać, czy przewody nie są pęknięte, czy są właściwie
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.